Banner Minimer

Enter Title Minimer

Som medlem av OMT BBL har du mange fordeler

Forkjøpsrett

Den aller største fordelen, er at du kan gjøre forkjøpsrett gjeldende hvis det er en leilighet du ønsker å kjøpe i et av våre tilknyttede borettslag.
I tillegg får nå alle våre medlemmer anledning til å bruke forkjøpsrett på leiligheter som er tilknyttet boligbyggelag som er med i ordningen Felles Forkjøpsrett, disse er spredt over hele landet. Les mer om hvilke regler som gjelder ved tildeling.

Ved tildeling av forkjøpsberettiget bolig, går du foran andre medlemmer med kortere ansiennitet enn du. Mulige kjøpere som ikke er blitt medlem enda, går du selvsagt også foran. I OMT BBL vil du fortsatt ha den ansiennitet som du er notert med i medlemsarkivet. I de andre boligbyggelagene som deltar i ordningen og som er listet opp ovenfor, vil du ha ansiennitet fra den dato ordningen tråtte i kraft, 1.1.2003.
Ytterligere regler som gjelder bruk av forkjøpsrett i boligbyggelag som er med i ordningen med landsomfattende medlemskap, finner du nedenfor under "hva er forkjøpsrett".

Her finner du innmeldingsskjema.

Medlemsfordeler

Noen av våre samarbeidspartnere

          
         
         
       
 


 
   
 
   
     
 
 
     

 

Trykk på Medlemskortet og se alle dine medlemsfordeler 

 

Hva er forkjøpsrett?

Her får du en oversikt over de boligbyggelagene hvor du også kan gjøre forkjøpsrett gjeldende med ansiennitet fra 1.1.2003 dersom du er medlem i OMT BBL før denne dato. 

Med forkjøpsrett kan du velge om du vil delta i budrunden eller vente til selger har akseptert et bud fra en budgiver. Velger du det siste alternativet kan du tre inn i avtalen og overta boligen for den aksepterte summen dersom du har lengre ansiennitet enn budgiveren.

Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende ved overdragelser til nærstående. Med nærstående menes ektefelle, samboer, søsken, foreldre, barn eller barnebarn. Medlemmene i et boligbyggelag har vanligvis forkjøpsrett til boliger i borettslag tilsluttet boligbyggelaget.

Dersom det er flere medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett, vil den med lengst ansiennitet få tilslaget.

De som allerede eier en andel i borettslaget som den aktuelle boligen tilhører, har gjerne forkjøpsrett foran andre medlemmer. Dersom det er flere andelseiere i borettslaget som vil bruke forkjøpsretten, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får tilslaget.

Reglene om forkjøpsrett finner du i Lov om borettslag § 4-11 til § 4-22. Lovheftet får du kjøpt i NBBLs nettbutikk.

Det er viktig å huske på å melde fra om adresseforandring til OMT BBL. Får du ikke betalt den årlige kontingenten som er bestemt å gjelde, blir du strøket som medlem etter 3 år.