Internkontroll

Internkontroll er tiltak som skal sikre at borettslag, sameier og velforeninger organiserer virksomheten sin i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhets-lovgivningen. Hensikten er at sikkerheten skal være så god som mulig, slik at beboerne er trygge i sine nærområder.

Styret i et borettslag, sameie eller vel skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre tiltak som hindrer at disse ulykkene skjer. Slike tiltak kan for eksempel være at fellesarealene er ryddige og godt vedlikeholdt, at brann- og el-sikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte, og at boligvirksomheter som sysselsetter personer, for eksempel vaktmester, sørger for at krav i arbeidsmiljøloven er overholdt. 

Det kan også være tiltak som sørger for at barn ikke skader seg på lekeplassutstyr som ikke er godt nok vedlikeholdt og at avfall og spesialavfall blir tatt hånd om på en skikkelig måte.

Kort sagt kan man si at internkontroll i borettslag og sameierseksjoner er: 

Å verne om liv, helse og materielle verdier, og å skape et godt miljø for de som bor i området

Kilde: http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/sjekk_ik-borettslag.pdf

Elektronisk internkontrollsystem

OMT BBL tilbyr web-basert internkontrollsystem som lett kan tilpasses borettslag i alle størrelser. Systemet gir styret enkelt tilgang til systemet via egen innlogging enten på PC/MAC, telefon eller nettbrett. Systemet gjør det enklere å sikre at borettslaget overholder de gjeldende forskrifter om internkontroll.

Ta kontakt med teknisk avdeling for et tilbud til ditt boligselskap.

Ketil Kristiansen
Ketil Kristiansen
Teknisk sjef