Internkontroll med OMT HMS

Internkontroll er tiltak som skal sikre at borettslag, sameier og velforeninger organiserer virksomheten sin i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS). Hensikten er at sikkerheten skal være så god som mulig, slik at beboerne er trygge i sine nærområder.

Styret i et borettslag eller sameie skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre tiltak som hindrer at disse ulykkene skjer. Slike tiltak kan for eksempel være at fellesarealene er ryddige og godt vedlikeholdt, at brann- og elsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte, og at boligvirksomheter som sysselsetter personer, for eksempel vaktmester, sørger for at krav i arbeidsmiljøloven er overholdt. 

Det kan også være tiltak som sørger for at barn ikke skader seg på lekeplassutstyr som ikke er godt nok vedlikeholdt og at avfall og spesialavfall blir tatt hånd om på en skikkelig måte. Kort sagt kan man si at internkontroll i borettslag og sameier handler om: 

Å verne om liv, helse og materielle verdier, og å skape et godt miljø for de som bor i området

Digitalt internkontrollsystem OMT HMS

OMT BBL tilbyr OMT HMS, et digitalt internkontrollsystem som lett kan tilpasses borettslag og sameier i alle størrelser. Styret får enkelt tilgang til systemet med egen innlogging på PC/MAC, telefon eller nettbrett. OMT HMS gjør det enklere for styret å påse at arbeidet med HMS blir systematisk og godt dokumentert, og sikre at boligselskapet overholder de gjeldende lover og forskrifter om internkontroll.

Ta kontakt med teknisk avdeling for et tilbud til ditt boligselskap.

Atle-Aage P. Hornig
Atle-Aage P. Hornig
Teknisk sjef
Anne Soleng
Anne Soleng
Prosjektleder